SESİM SİMÜLATÖR

Simülatörün Yararları

Simülatörün Yararları

Sürücü Eğitiminde Simülatör Kullanımının Yararları

 
Sürücü eğitiminde simülatör kullanımının çok çeşitli yararları vardır. Bu yararları sürücü adayı, eğitim ve eğitmenler ile sürücü kursları açısından sıralayabilmek mümkündür.

  1. Sürücü Adayı açısından simülatör kullanımının yararları: Sürücü eğitiminin ilk olarak gerçek araç üzerinde gerçekleştirilmesi birçok nedenle sürücü adaylarını strese sokmaktadır. Hata yapabilme endişesi ve araca zarar verme korkusu en başta gelen nedenlerdir. Araç üzerinde çok fazla tekrar denemelerin yapılamaması, gözetimin eksik olmasından kaynaklı öğrenememe ve kendini yeterli hissedememe endişeleri ise diğer nedenler arasındadır. Gerçek araç üzerindeki eğitimler kısa, fırsatçı, eğitmenin deneyim ve ilgisine göre değişen öğrenme şeklindedir. Bu durum öğrenmenin zor, eksik, geri bildirimsiz ve güvensiz bir ortamda gerçekleşmesine neden olmaktadır. Simülatör kullanımı tüm bu olumsuzlukların tersine dönmesine yardımcı olma fırsatını sunmaktadır.

Simülatör sürücü adayına güven ve destek veren rahat bir öğrenme ortamı sunar. Simülatör destekli eğitime dayalı sürücü eğitimi, deneyime dayalı öğrenmenin uygulama alanlarının en iyi örneklerinden bir tanesidir. Araca hasar ve zarar vermeden, bol tekrar yapmak suretiyle, hata yapıp, hatalarından öğrenerek deneyim kazanmasına imkan sağlar. Sürücü adayına, performansının geliştirilmesi ve artırılması için gerekli eğitim ortamını hazırlar. Mevcut senaryolar üzerinde istenildiği kadar eğitim yapmak suretiyle, olası tüm durumlar karşısında motor becerilerin geliştirilmesi sağlanır. Böyle bir eğitim ortamında, eğitim yöntemlerinin de desteği ile öğrenilenlerin gerçek trafik ortamına uygulanması kolaylaşır.

Simülatör destekli eğitimler her adayın öğrenmesine fırsat tanıyan, eşitlikçi, teknolojik ve gelişmiş öğrenme ilkelerinin etkili bir şekilde kullanıldığı, farklı öğrenme stillerine hitabeden ortamlardır. Bu ortamlarda ilgi ve gereksinimler, sürücü adayı ve eğitmen tarafından tanımlanmakta, sürücü adayı deneyimleri ön planda tutulmakta, yaparak öğrenmesine fırsat tanınmakta ve geribildirimlerle desteklenmektedir. Her ne kadar yapay bir ortamda öğrenme imkanı olarak tanımlansa da, simülatöre dayalı sürücü eğitimi, çoklu eğitim yöntemleri ve vasıtalarını bir arada kullanan bir eğitim ortamı yaratarak, sürücü adaylarının istedikleri şekilde sürüş eğitimi almasına fırsat tanımaktadır.

  1. Eğitim Araçları açısından simülatör kullanımının yararları: Simülatör kullanımı ile araç üzerinde, acemi sürücü adayının risk yaratması engellenmiş olur. Böylece sürücü kursunun bünyesinde bulunan araçların hasar görmesine engel olunur. Ayrıca, gerçek trafikte, diğer sürücülerin ve yayaların risk ile karşılaşma ihtimali azaltılmış olur. Aynı zamanda, sosyal sorumluluk ve trafik bilinci hem eğitim kurumu hem de sürücü adayı aöısından geliştirilmiş olur.
  2. Eğitim ve eğitmenler açısından simülatör kullanımının yararları: Simülatör kullanımı, eğitim programına yenilikçi bir ruh katarak, temel ve ileri düzey eğitimlerin bilişsel bilgi düzeyi ile beraber yükselmesini sağlar. Becerilerin gerçek durumlara uygulanması cesaretlendirilirken, doğru uygulamalar ve tekrar hatırlama oranı ile yeterlilik oranı yükseltilir. Böylece eğitim programının ve adayların eğitim niteliği yükselir. Eğitmenler ise simülatör kullanılan eğitimlerle, sürücü adaylarının eğitim ve değerlendirmelerine aktif olarak katılarak, sürücü adayının eğitim düzeyindeki gelişmeleri takip etme fırsatı bulacaklardır.

Simülatör hem biçimlendirici (formatif) hem de karar verdirici (sumatif) değerlendirme aracı olarak önem taşımaktadır. Simülatör ile eğitim sayesinde sürücü adayı performansının değerlendirilmesinde bir standart oluşturulur. Simülatör destekli değerlendirmeler, geleneksel bilişsel alan yönelimli (cognitive-oriented) değerlendirmelerden çok, bilgi ve becerilerin entegre olduğu yeterliğe dayalı değerlendirmelere imkan sağlar. Eğitmenler hem biçimlendirici hem de karar verdirici değerlendirmelerle eğitimi yönlendirir, böylece sürücü adayının yeterliliği daha gerçekçi bir şekilde belirlenir.

  1. Kurum açısından simülatör kullanımının yararları: Simülatör ile eğitim yönteminin kullanımı öncelikle kuruma prestij kazandırmaktadır. Çünkü bu yenilikçi girişim hem eğitim programının niteliğini, hem de kurumun hizmet niteliğini artırma yönünde sürekli gelişim çabası içerisinde olduğunun göstergesidir. Geniş bir açıdan bakıldığında ise, simülatör destekli eğitim, kalite güvencesi sağlayan, hatalı uygulamalara karşı kurumun araçlarının maddi zarara uğramasına engel olan, yeni teknolojik bir sistem ile yapılandırılmış güvenli sürücü eğitim ortamı sağlar. Simülatöre destekli eğitim, sosyal sorumluluk temelinde trafik bilincinin geliştirilmesi açısından da oldukça büyük öneme sahiptir.
11 Eylül 2015

0 responses on "Simülatörün Yararları"

Mesaj At

Araç çubuğuna atla